ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Όροι χρήσης
<Επιστροφή

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ – ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ

Οι πωλήσεις της Εταιρίας με την επωνυμία «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με διακριτικό τίτλο «ECOSOLUTIONS ΕΠΕ» διέπονται, εκτός αντίθετης γραπτής συμφωνίας, από τους εξής ουσιώδεις όρους:

1.   Οποιαδήποτε προσφορά της ECOSOLUTIONS ΕΠΕ προς τον Αγοραστή σχετικά με τα προϊόντα της και οποιαδήποτε συνοδευτική πληροφορία τεχνικής ή άλλης φύσης είναι μόνο ενδεικτική και δεν αποτελεί δεσμευτική πρόταση για τη σύναψη σύμβαση πώλησης ούτε συνιστά προ-αποδοχή ενδεχόμενης παραγγελίας του Αγοραστή.  Μία παραγγελία θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή όταν η ECOSOLUTIONS ΕΠΕ προβεί σε ειδική γραπτή αποδοχή της που απευθύνεται στον Αγοραστή. Για τυπογραφικά λάθη, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη. Λογω του μεγάλου όγγου δεδομένων που διαχειριζόμαστε ενδέχετε τεχνικά στοιχεία, ονομασίες προϊόντων και τιμές να διαφέρουν από τις αναγραφόμενεςστο ηλεκτρονικό μας κατάστημα. 

2.   Η ECOSOLUTIONS ΕΠΕ μπορεί κατά την κρίση της να αποδεχθεί την ακύρωση οποιασδήποτε παραγγελίας εφ’ όσον έχει ειδοποιηθεί προς τούτο εγγράφως το αργότερο μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την εκ μέρους της αποδοχή της παραγγελίας και εφ’ όσον αποζημιωθεί για όλα τα έξοδα στα οποία έχει υποβληθεί πριν την αποδοχή της ακύρωσης. Σε καμία όμως περίπτωση η ECOSOLUTIONS ΕΠΕ δεν υποχρεούται να αποδεχθεί οποιαδήποτε ακύρωση.

3.   Ο Αγοραστής δεν αποκτά κανένα δικαίωμα (κυριότητος, βιομηχανικής ιδιοκτησίας, κ.λ.π.) επί του υλικού που συνοδεύει μία προσφορά ή που συνιστά την ίδια την προσφορά. Σε περίπτωση που δεν γίνει αποδεκτή μία παραγγελία κατά τα παραπάνω ο Αγοραστής υποχρεούται να επιστρέψει ύστερα από σχετικό αίτημα της ECOSOLUTIONS ΕΠΕ όλο το έντυπο ή άλλο υλικό που συνιστά ή συνοδεύει μία προσφορά.

4.   Τόπος κατάρτισης της σύμβασης πώλησης θεωρείται το Ηράκλειο Κρήτης και συγκεκριμένα τα γραφεία της ECOSOLUTIONS ΕΠΕ, οδός Μενελάου Παρλαμά 65, 71410 Ηράκλειο. 

5.   Η ECOSOLUTIONS ΕΠΕ εγγυάται ότι τα προϊόντα της θα έχουν τη στιγμή της παράδοσής τους τα τεχνικά χαρακτηριστικά για τις εγκεκριμένες χρήσεις που εμπεριέχονται στο αντίστοιχο έντυπο υλικό. Επομένως ευθύνεται απέναντι στον Αγοραστή μόνο για ενδεχόμενη απόκλιση από τις προδιαγραφές αυτές, και για τυχόν ελάττωμα των προϊόντων εάν δεν εφαρμόσουν ή χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς.

6.   Αν η ECOSOLUTIONS ΕΠΕ συμφωνήσει να εγγυηθεί σε ειδική περίπτωση ότι τα συγκεκριμένα παραγγελθέντα προϊόντα είναι κατάλληλα για άλλη εγκεκριμένη χρήση πλην αυτής που αναφέρεται στο οικείο έντυπο υλικό, τότε οποιαδήποτε τέτοια πρόσθετη εγγύηση θα είναι δεσμευτική για αυτήν μόνο εάν είναι έγγραφη και φέρει την υπογραφή των νομίμων εκπροσώπων της.

7.   Εάν ο Αγοραστής σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα αγορασθέντα προϊόντα σε εφαρμογή μη εγκεκριμένης χρήσης ή που δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές τους κατά την προσφορά ή το έντυπο υλικό, θα φέρει και την αντίστοιχη ευθύνη και δεν θα έχει το δικαίωμα να αμφισβητήσει την καταλληλότητα των προϊόντων.

8.   Αν η ECOSOLUTIONS ΕΠΕ  συμφωνήσει να προμηθεύσει προϊόντα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Αγοραστή, τότε δεν φέρει καμία ευθύνη για την καταλληλότητα τους για οποιαδήποτε χρήση εκτός δικών της προδιαγραφών ή που έχει απόκλιση από την προσφορά ή το έντυπο υλικό.

9.   Η ECOSOLUTIONS ΕΠΕ δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία που μπορεί να προκληθεί στον Αγοραστή ή σε τρίτους ως αποτέλεσμα της μη συμμόρφωσης του Αγοραστή προς τις τεχνικές οδηγίες εφαρμογής των προϊόντων της ή προς τις οδηγίες αποθήκευσης και ασφάλειάς τους.

10. Τα προϊόντα παραδίδονται στον Αγοραστή στις εγκαταστάσεις της ECOSOLUTIONS ΕΠΕ  μετά από ειδοποίησή της ότι είναι έτοιμα προς παράδοση. Σε περίπτωση που ο Αγοραστής ζητήσει την αποστολή των προϊόντων σε άλλο τόπο, η μεταφορά θα γίνεται με φροντίδα και επιμέλειά του και θα τον βαρύνουν τα έξοδα παραλαβής και αποστολής ενώ η ευθύνη μεταβαίνει στον Αγοραστή με την παράδοση των προϊόντων στον μεταφορέα του Αγοραστή.

11.  Απλή και μόνο καθυστέρηση παράδοσης των προϊόντων από την ECOSOLUTIONS ΕΠΕ, δεν αποτελεί λόγο ακύρωσης της παραγγελίας από τον Αγοραστή. Οι προθεσμίες παράδοσης αναστέλλονται για λόγους ανωτέρας βίας καθώς και εξ αιτίας καταστάσεων που διαμορφώνονται στην αγορά ως συνέπεια νομοθετικών, διοικητικών,  νομισματικών ή άλλων παρόμοιων μεταβολών, εσωτερικών ή διεθνών.

12.  Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την υπερημερία δανειστή, αν ο Αγοραστής δεν δύναται ή αρνηθεί να παραλάβει τα προϊόντα ή δεν παρέχει οδηγίες παράδοσης όταν τα υλικά είναι έτοιμα για φόρτωση ή η παράδοση καθυστερεί κατόπιν σχετικού αιτήματός του, τότε θα ευθύνεται για την καταβολή προς τη ECOSOLUTIONS ΕΠΕ οποιωνδήποτε επί πλέον εξόδων που μπορεί να προκύψουν σχετικά. Επί πλέον η ECOSOLUTIONS ΕΠΕ μπορεί κατά την απόλυτη κρίση της να αρνηθεί την εκτέλεση τυχόν άλλων παραγγελιών και να θεωρήσει ότι η σύμβαση έχει καταγγελθεί από τον Αγοραστή.

13.  Εάν τα παραγγελθέντα και παραδιδόμενα από την ECOSOLUTIONS ΕΠΕ προϊόντα έχουν κατασκευαστεί ειδικά για τον συγκεκριμένο Αγοραστή, αυτός σε περίπτωση υπερημερίας παραλαβής τους  υποχρεούται οπωσδήποτε να καταβάλει το συμφωνηθέν τίμημα ενώ τον βαρύνουν και όλα τα έξοδα στα οποία η ECOSOLUTIONS ΕΠΕ θα υποβληθεί για την περαιτέρω αποθήκευση ή μεταφόρτωση των  προϊόντων.

14.  Οι τιμές διαμορφώνονται βάσει τιμοκαταλόγου της ECOSOLUTIONS ΕΠΕ  περιλαμβανομένων των εξόδων, εκτός του ΦΠΑ και οποιουδήποτε κόστους μεταφοράς και ασφάλισης. Οι τιμοκατάλογοι, τα είδη και οι προδιαγραφές των προϊόντων της ECOSOLUTIONS ΕΠΕ, που αναφέρονται σ’ αυτούς, υπόκεινται σε τροποποιήσεις χωρίς προειδοποίηση.

15.  Η ECOSOLUTIONS ΕΠΕ διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις τιμές που περιέχονται σε μία προσφορά ενώ δεσμεύεται μόνο από τις τελικές τιμές που αναφέρονται στην αποδοχή της παραγγελίας.

16.  Τα εκάστοτε παραδιδόμενα προϊόντα τιμολογούνται κατά την παράδοση ή όταν ο Αγοραστής ειδοποιηθεί ότι είναι έτοιμα προς παράδοση. Επομένως η παραγγελία που παραδίδεται τμηματικά θα τιμολογείται επίσης τμηματικά και τα τιμολόγια θα αφορούν τα εκάστοτε παραδιδόμενα προϊόντα.

17.  Οι τιμές που αναγράφονται στα τιμολόγια υπολογίζονται με αναφορά στην μονάδα των προϊόντων τη στιγμή της συσκευασίας.

18.  Οι πωλήσεις της ECOSOLUTIONS ΕΠΕ γίνονται μόνον τοις μετρητοίς. Ειδικά μπορεί να  συμφωνηθεί πίστωση συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας που αναφέρεται επί του τιμολογίου που εκδίδεται για την κάθε πώληση.

19.  Καθυστέρηση του Αγοραστή να εξοφλήσει το τιμολόγιο, θα έχει γι’ αυτόν τις συνέπειες της υπερημερίας, χωρίς όχληση, από την επομένη της ημερομηνίας εκδόσεως του τιμολογίου ή, κατά περίπτωση, από την επομένη της αναγραφόμενης δήλης ημέρας λήξης της πίστωσης.

20.  Στην πιο πάνω περίπτωση η ECOSOLUTIONS ΕΠΕ δικαιούται επιπλέον να αναζητήσει την τυχόν χορηγηθείσα στον Αγοραστή έκπτωση, εκδίδοντας συμπληρωματικά τιμολόγια για την αξία της έκπτωσης, να απαιτήσει την άμεση εξόφληση και άλλων τιμολογίων του Αγοραστή των οποίων τυχόν έχει πιστωθεί η αξία καθώς και να ακυρώσει μονομερώς ανεκτέλεστες παραγγελίες.

21.  Εκτός των πιο πάνω η ECOSOLUTIONS ΕΠΕ δικαιούται να ζητήσει από τον Αγοραστή και την άμεση επιστροφή όλων των προϊόντων της που αυτός τυχόν θα έχει στην κατοχή του καθώς και να αρνηθεί την απόδοση πραγμάτων του Αγοραστή που τυχόν θα έχει στην κατοχή της μέχρι την πλήρη εξόφληση των οφειλόμενων.

22.  Τα ίδια ως άνω αποτελέσματα θα έχει και κάθε αλλαγή της νομικής θέσεως του Αγοραστή, όπως η μεταβίβαση ή διάλυση της επιχείρησής του, ο θάνατος, η ανικανότητά του, η παύση ή αναστολή των πληρωμών του, η επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης κατ’ αυτού κ.λ.π.

23.  Η εκ μέρους της ECOSOLUTIONS ΕΠΕ είσπραξη μέρους μόνον των οφειλών του Αγοραστή, δεν αίρει την υπερημερία του ως προς το υπόλοιπο οφειλόμενο τίμημα, ούτε σημαίνει παραίτησή της από τα λοιπά δικαιώματά της.

24.  Οι επιταγές θα εκδίδονται από τον Αγοραστή σε διαταγή της ECOSOLUTIONS ΕΠΕ. Οι εντολές μεταβίβασης πίστωσης και τα τραπεζικά εμβάσματα θα πρέπει να έχουν τις λεπτομέρειες που δίδονται από τη ECOSOLUTIONS ΕΠΕ. Τα αποκόμματα τραπεζικών εμβασμάτων πρέπει να κοινοποιούνται στη ECOSOLUTIONS ΕΠΕ με ταχυδρομείο ή fax.

25.  Τα προϊόντα παραδίδονται σε δοχεία που διατηρεί η ECOSOLUTIONS ΕΠΕ σε στοκ κατά τον χρόνο επεξεργασίας της παραγγελίας του Αγοραστή.

26.  Το τίμημα των προϊόντων περιλαμβάνει το κόστος των υλικών συσκευασίας, εκτός αν άλλως ορίζεται στην προσφορά.

27.  Αν έχει συμφωνηθεί η επιστροφή των υλικών συσκευασίας, το κόστος των υλικών συσκευασίας είτε θα καταβάλλεται στον Αγοραστή, είτε θα πιστώνεται στον λογαριασμό του και θα συμψηφίζεται σε νέα παραγγελία με το τίμημα εφ’ όσον όμως επιστραφούν οι συσκευασίες στο σημείο παράδοσης των προϊόντων  με φροντίδα και δαπάνες του Αγοραστή στην ίδια καλή κατάσταση που είχαν παραληφθεί.

28.  Ο Αγοραστής θα φέρει τον κίνδυνο των προϊόντων από την στιγμή της παράδοσής τους στις εγκαταστάσεις της  ECOSOLUTIONS ΕΠΕ,  είτε στον ίδιο, είτε στον μεταφορέα  της προτίμησης του εφ’ όσον ορίσει τον τρόπο αυτό παραλαβής.

29.  Με παράδοση  προς τον Αγοραστή ισοδυναμεί και η τυχόν μεταξύ ECOSOLUTIONS ΕΠΕ και Αγοραστή σύναψη σύμβασης αποθήκευσης των προϊόντων, οπότε, αν δεν συμφωνηθεί κάτι άλλο ειδικώς, μεταβιβάζεται ο κίνδυνος στον Αγοραστή κατά την αποθήκευση των προϊόντων.

30.  Η ECOSOLUTIONS ΕΠΕ ευθύνεται έναντι του Αγοραστή, σύμφωνα με τους όρους της εγγυήσεως η οποία συνοδεύει το πωλούμενο προϊόν και τους εκάστοτε ισχύοντες γενικούς όρους συναλλαγών της.

31.  Σε περίπτωση ύπαρξης ελαττώματος σε κάποιο προϊόν ή έλλειψης συμφωνημένων ιδιοτήτων ή απόκλισης των προδιαγραφών της από το τεχνικό του φύλλο, η ECOSOLUTIONS ΕΠΕ δύναται είτε να αντικαταστήσει τα προϊόντα είτε να επιστρέψει το τίμημα, υπό την προϋπόθεση ότι ο Αγοραστής έχει αποστείλει σχετική έγγραφη ειδοποίηση μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία εμφανίστηκε ελάττωμα ή η έλλειψη συμφωνημένης ιδιότητας και με την προϋπόθεση ότι δεν προέβη σε καμία επέμβαση επί των προϊόντων, ώστε αυτό να περιέλθει σε κατάσταση χειρότερη από αυτήν που το παρέλαβε. Το δικαίωμα αυτό αποσβήνεται σε κάθε περίπτωση με την πάροδο 6μήνου από την παράδοση του προϊόντος. Πέραν αυτής της υποχρέωσης η ECOSOLUTIONS ΕΠΕ δεν έχει καμία ευθύνη για αποζημίωση του Αγοραστή.

32.  Η ECOSOLUTIONS ΕΠΕ δεν έχει οποιαδήποτε ευθύνη για ζημία (θετική ή αποθετική) που τυχόν προκληθεί στον Αγοραστή ή σε τρίτους από τα προϊόντα. Ιδίως η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί εξαιτίας τυχόν λανθασμένης χρήσης ή εφαρμογής των προϊόντων κατά παράβαση των οδηγιών ή κατά παράβαση δικαιωμάτων τρίτων συμπεριλαμβανομένων και των δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Για την ασφαλή και σωστή χρήση των αγαθών τα σχετικά Φυλλάδια πρέπει να μελετώνται προσεκτικά.

33.  Ο Αγοραστής αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην τροποποιήσει,  να μην αφαιρέσει ή να μην απαλείψει εμπορικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα από τα προϊόντα δικαιούχος των οποίων είναι η ECOSOLUTIONS ΕΠΕ. Επίσης δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει άλλο εμπορικό σήμα επί των προϊόντων της ECOSOLUTIONS ΕΠΕ καθώς και να χρησιμοποιεί για τα προϊόντα οποιοδήποτε άλλο γραπτό υλικό πλην του εγκεκριμένου από την ECOSOLUTIONS ΕΠΕ που συνοδεύει το κάθε προϊόν ή να προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη πράξη που μπορεί να βλάψει την φήμη των προϊόντων της ECOSOLUTIONS ΕΠΕ.

34.  Οποιαδήποτε κοινοποίηση που απαιτείται να γίνει σύμφωνα με τους παρόντες όρους  προς τον Αγοραστή πρέπει να γίνει εγγράφως απευθυνόμενη στην διεύθυνση που έχει δηλώσει στην παραγγελία του.

35.  Η ECOSOLUTIONS ΕΠΕ μπορεί να εκχωρήσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το σύνολο ή μέρος οποιασδήποτε σύμβασης που έχει συνάψει με τον Αγοραστή σε οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο. Ο Αγοραστής μπορεί να εκχωρήσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το σύνολο ή μέρος οποιασδήποτε σύμβασης με τη ECOSOLUTIONS ΕΠΕ μόνο ύστερα από γραπτή συγκατάθεση της ECOSOLUTIONS ΕΠΕ.

36.  Σε περίπτωση που κάποιος από τους παρόντες όρους κριθεί άκυρος, οι υπόλοιποι όροι και συμφωνίες παραμένουν σε ισχύ ως εάν ο άκυρος όρος να μην είχε συμπεριληφθεί στη σύμβαση.

37.  Τυχόν παράλειψη της ECOSOLUTIONS ΕΠΕ να ασκήσει οποιαδήποτε δικαιώματά της  δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να ερμηνευθεί ως τροποποίηση του παρόντος ή ως παραίτησή της από τα δικαιώματά της.

38.  Η ECOSOLUTIONS ΕΠΕ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους κατά το μέτρο που είναι αναγκαίο με ειδοποίηση για κάθε μεταβολή μέσα σε εύλογο χρόνο.

39.  Όλες οι συμβάσεις με τους Αγοραστές  διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από τις συμβάσεις αυτές και υπόκειται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων του Ηρακλείου Κρήτης.